Klimaskeptik.cz jde do Senátu - AKTUALIZACE

01.09.2010 20:04

(Senát) Dne 8.září 2010 se v rámci 31. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie koná jednání na téma "Výstupy a data poskytovaná Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC)“. Důvěryhodnost zpráv IPCC totiž podlomila série afér a i audit IAC uznal, že kontrola kvality v IPCC byla nedostatečná. Političtí představitelé ovšem používají tyto zprávy jako pracovní podklady. Proto je zajímá, včem tyto spory spočívají.

Již bylo specifikováno, čím přesně se bude toto slyšení zabývat. V omezeném čase se soustředíme na porovnání přírodních klimatických faktorů (slunce, oceánské cykly) versus faktorů antropogenních (CO2). Které z nich mají větší vliv na dnešní klima?

Ostatní témata jako dopisy z CRU, hokejkový graf, přesnost měření teplot apod. se do dvou a půl hodinového jednání nevejdou.

Jednání se zúčastní senátoři Škaloud (ODS) a Krejča (ČSSD), klimatologové Metelka (ČHMÚ) a Tolasz (ČHMÚ), dále profesor Kutílek (autor knihy  "Racionálně o globálním oteplování") a Kremlík (Klimaskeptik.cz).

Tuto akci inicioval senátor Škaloud (ODS) se senátorem Krejčou (ČSSD) s cílem zahájit jistou osvětu v oblasti informací o klimatických změnách, o ekonomickém hodnocení jich následků a míře potřebných opatření. Pro tuto aktivitu získali plnou podporu VEU, jehož jsou členy.

Z pozvánky rozeslané účastníkům: "Zmíněnou osvětu potřebujeme především pro naší práci v Senátu. Poslední dobou projednáváme velké množství materiálů z Evropské komise, ve kterých jsou návrhy na poměrně rozsáhlé finanční výdaje zdůvodněny argumenty vycházející zejména z antropogeního příspěvku ke klimatickým změnám. Řada z nás má různé informace a někteří mají i obavy z toho, že uvedená opatření Komise, zejména požadavky redukce CO2, nejsou dostatečně zdůvodněny. Tato opatření jsou samozřejmě vytvářena na základě ekonomických úvah, nicméně v jejich základu jsou klimatické analýzy. Pokud by výstupy z uvedené diskuse mohly posloužit i k osvětě širší veřejnosti nebylo by to na škodu... Vzhledem k velkému množství otázek nepředpokládáme, že bude diskuse ukončena tímto prvním seminářem."

Výborová jednání, jichž je tento seminář součástí, jsou přístupná veřejnosti.

  

 

P O Z V Á N K A

 

na 31. schůzi

 

 

VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE,

 

která se bude konat ve středu dne 8. září 2010

v Černínském salonku Kolovratského paláce  

 

Program:

 

9:00 hod.

Zahájení a schválení programu schůze

 

9:05 hod.

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU

 

9:15 hod.

Senátní tisk č. K 125/07

Výroční zpráva za rok 2009 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

Přizván zástupce Úřadu vlády

Zpravodaj: senátor Luděk Sefzig

 

9:45 hod.

Senátní tisk č.  N 110/07

Podnět ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech

Přizván zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj: senátor Tomáš Grulich

 

10:30 hod.

Senátní tisk č.  K 112/07

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě

Akční plán pro nezletilé osoby bez doprovodu (2010-2014)

Přizván zástupce Ministerstva vnitra

Zpravodaj: senátor Miroslav Škaloud

 

 

Senátní tisk č.  K 113/07

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitální program pro Evropu

Přizván zástupce Ministerstva vnitra

Zpravodaj: senátor Miroslav Krejča

 

Přestávka

                                               FRÝDLANTSKÝ SALONEK

 

14:00 hod.

Diskuse na téma

 

„Výstupy a data poskytovaná Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC)“

 

za účasti:

 

Ladislava Metelky (Český hydrometeorologický ústav, zástupce ČR v IPCC)

Miroslava Kutílka (profesor pedologie a půdní fyziky, autor knihy Racionálně o globálním oteplování)

Vítězslava Kremlíka (překladatel, historik, zakladatel portálu www.klimaskeptik.cz)

Radima Tolasze (Český hydrometeorologický ústav)

 

 

Poté

 

Sdělení předsedy výboru, různé

 

Stanovení termínu a pořadu příští schůze

 

 

 

 

 

 

 

Luděk   S e f z i g  v.r.

předseda výboru