Nová zpráva IPCC: Extrémů přibývá?

19.11.2011 10:53

Koncem listopadu 2011 na schůzi v Ugandě IPCC schválila konečné znění své nové zprávy. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX). Jejím tématem je zvyšování extrémů a katastrof.

Opět se ozývá kritika, že IPCC znovu publikuje tiskovou zprávu a shrnutí dříve než samotnou zprávu. Závěry byly publikovány 18.11.2011, ale celý text studie bude vydán až v únoru 2012. Lidé, kteří si chtějí ověřit, jak dobře jsou jednotlivé závěry podloženy důkazy, nemají možnost. Tak je možné, aby do médií prošla bez jakéhokoli zpochybnění i tvrzení, která dobře podložená nejsou.

Načasování zprávy také vyvolává podezření, že jejím cílem není podat vědecký popis přírody, ale ovlivnit delegáty na klimatické konferenci v Durbanu na přelomu listopadu a prosince 2011, kde se má jednat o boji proti skleníkovým plynům.

 

Studie se zabývá tím, zda byl pozorován nárůst extrémů. Autoři se omezují na období od roku 1950 do současnosti. Kritici namítají, že tím se vytváří matoucí představa, jako by takové výkyvy nikdy dříve nebývaly. Pokud bychom se podívali stovky a tisíce let do minulosti, nalezli bychom obdobné výkyvy, což ale není vidět, pokud se omezíme jen na úsek 1950-2011.

Zpráva obsahuje část na téma "attribution", tedy, zda za pozorovaný vývoj klimatických extrémů mohou lidé.

  • Vyšší přílivové vlny kvůli zvýšení hladin oceánů (likely, pravděpodobně)
  • Extrémní srážky (medium confidence, střední míra jistoty)
  • Hurikány (low confidence, nízká míra jistoty)

IPCC se tedy už nedopouští toho, kvůli čemu v roce 2005 z IPCC vystoupil Christopher Landsea. Tehdy vedení IPCC veřejnosti tvrdilo, že jsou důkazy, že se vinou člověka zhoršují hurikány.

Zpráva pokračuje ve zvyku, že místo uvádění důkazů, zda jistá tvrzení jsou či nejsou pravda, hovoří jen o pravděpodobnostech (very likely - velmi pravděpodobně, low confidence - málo jisté). Serioznější by bylo říci prostě jen otevřeně "nevím".

Najít vztah mezi lidskou činností a jednotlivými případy extrémního počasí je podle zprávy "těžké" (Attribution of single extreme events to anthropogenic climate change is challenging).

Autoři přiznávají, že za nárůst pojistných škod při přírodních katastrofách nemůže nárůst katastrof, ale nárůst populace a životní úrovně.

"Hlavní příčinou dlouhodobého růstu hospodářských škod způsobených katastrofami spojenými s počasím a klimatem bylo, že těmto rizikům je vystaveno stále více lidí a majetku. Dlouhodobý trend hospodářských škod, pokud se upraví o nárůst příjmů a populace, nelze připsat za vinu klimatickým změnám, byť nějaký vliv klimatické změny vyloučit nelze." (SPM str 7)

(Long-term trends in economic disaster losses adjusted for wealth and population increases have not been attributed to climate change, but a role for climate change has not been excluded (medium evidence, high agreement).

Zpráva také říká, že v příštích dvaceti letech se neočekává nějaká zásadní změna klimatu: "Prognózované změny klimatických extrémů v různých scénářích vývoje emisí se obecně vzato v příšítch dvou třech desetiletích příliš neodchylují, avšak tyto signály jsou relativně malé ve srovnání s přirozenou klimatickou variabilitou v tomto časovém horizontu. I znaménko prognózovaných změn některých klimatických extrémů je v tomto časovém horizontu nejisté." (str. 9)

(Projected changes in climate extremes under different emissions scenarios generally do not strongly diverge in the coming two to three decades, but these signals are relatively small compared to natural climate variability over this time frame. Even the sign of projected changes in some climate extremes over this time frame is uncertain)

Autoři tedy přiznávají, že jejich klimatologické modely nedovedou předpovídat, co bude v příštích 20 letech. Ale předpovídat, co bude koncem 21.století to si troufnou a uvádějí řadu alarmujících odhadů, jak se zvýší extrémy, povodně, sucha. 

Přestože zpráva jasně ukazuje, že i po 30 letech výzkumu globálního oteplování, do kterého americká vláda investovala cca 30 miliard dolarů, jsou znalosti stále nízké a odhady nejisté, klimatičtí aktivisté zprávu vykládají jako důkaz, že lidé mohou za přírodní katastrofy a že receptem na zlepšení počasí je opustit ihned fosilní paliva. Takovéto dezinterpretace dat se ale dopouštějí v mediálních vystoupeních i vědci IPCC, kteří na zprávě pracovali.

 

IPCC

Tisková zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu ke zveřejněné zprávě dne 18.11.2011: https://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/srex/SREX_press_release.pdf

IPCC Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX) – shrnutí: https://ipcc-wg2.gov/SREX/

 

Alarmistické interpretace: