PIK vs EIKE: Alarmisté se střetli se skeptiky

20.05.2011 08:03

(zdroj) ) Toto je souhrn průběhu vědecké debaty o klimatu na konferenci mezi skeptiky a oteplovači, která proběhla v dubnu 2011 v Potsdamu v Německu. Skeptici jsou vědci z Evropského institutu pro klima a energii (EIKE - https://www.eike-klima-energie.eu/

V říjnu 2010 pozval ředitel PIK Prof. Hans Joachim Schellnhuber skeptické vědce z EIKE na kolokvium o předmětu klimatické změny se záměrem vyjasnit nedorozumění, která se v minulosti rozhořela – učinil tak až po určitých kontroverzích a zdráhavě. Skeptickým vědcům byly příležitosti debatovat o této otázce roky odpírány, a toto je tudíž v této vědě pokrok. 

Zatímco PIK, které je masivně financováno státem, je přesvědčeno o nadcházející klimatické katastrofě, naopak EIKE pohlíží na vědu o člověkem způsobené katastrofické klimatické změně se skepticismem a až dosud vystupovalo jako německý mluvčí skeptických a ne-alarmistických vědců. EIKE bývalo cílem útoků a častého upírání možnosti se ozvat ze strany médií i oteplovačských vědců. Provozováno je ze skrovného soukromého financování.

Schellnhuber je klimatickým poradcem německy kancléřky Merkelové a v minulosti on a lidé z PIK často vystupovali s radikálními názory na klima. Např. tvrdili, že ochlazování je způsobeno oteplováním nebo že máme zavést lidem kvóty na spotřebu (uhlíku).

 

———————————————————————————–

Účastníci:
PIK: Dr. Georg Feulner, Eva Gaigg, Prof. Dr. Friedrich Gerstengarbe, Dr. Veronika Huber, Dr. Brigitte Knopf, Claudia Köhler, Prof. Dr. Jürgen Kropp, Prof. Dr. Anders Levermann, Dr. Jörg Pietsch, Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, Dr. Thomas Schneider von Deimling, Mareike Schodder, Jonas Viering. Externí hosté za PIK: Tanja Fröhlich, Prof. Dr. Uwe Ulbrich

EIKE: Dr. Siegfried Dittrich Prof. Dr. Karl-­‐Friedrich Ewert, Michael Limburg, Prof. Dr. Horst-­‐Joachim Lüdecke, Klaus-­‐Eckart Puls; EIKE hosté: Dr. Alexander Hempelmann, Dr.Rainer Link, Dr. Fritz Vahrenholt, Prof. Dr. Werner Weber

 

Datum: duben 2011

Místo: Potsdam Telegrafenberg

 

Konference začala prezentací Dr. Feulnera z PIK a pak následovaly čtyři prezentace vědců z EIKE. Všichni si byli vědomi velkých rozdílů, které před tím existovaly mezi náhledy PIK a EIKE na vývoj globálního klimatu, spolehlivost modelů, interpretaci datových sad, skleníkový efekt, četnost epizod extrémního počasí, nárůstu hladin moří atd.

Až do této konference se odehrávaly výměny informací nepřímo přes mediální publikace, Internet a události typu konferencí a sympozií. Tyto diskuse byly často extrémně vyhrocené, a tak setkání tváří v tvář mělo posloužit i jako profesionální způsob výměny informací, aby se zabránilo nedorozuměním a kontroverzní témata se prodiskutovala přímo.

 

Zahájení

Konferenci zahájil Prof. Schellnhuber krátkým projevem v 1:40 h odpoledne a mluvil o okolnostech, které k tomuto pozvání vedly (https://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/protokoll-pik-eike-wissenschaftliches-kolloqium-vom-20411/#_ftn1 ). Pak vysvětlil, proč si PIK fungující jako hostitel této události nepřeje žádnou pozornost médií, ač to navrhla EIKE, a vyjádřil údiv nad tím, že EIKE plánuje po závěru konference uspořádat tiskovou konferenci. Pak konferenci zahájil.

Michael Limburg (vice president EIKE) vyjádřil své díky za pozvání a příležitost prodiskutovat vědecké poznatky mezi ostatními.

 

„Stav klimatické vědy“

Dr. Feulner zahájil svou prezentaci: „Stav klimatické vědy“ (viz Feulner - https://www.eike-klima-energie.eu/fileadmin/user_upload/Bilder_Dateien/EIKE_PIK_Kolloquium_20.4.11/20110420_GeorgFeulner_EIKE_Besuch.pdf ). Odprezentoval vývoj trendů dle pohledu PIK. Diskuse po prezentaci byla živá. Dr. Vahrenholt pochyboval o tvrzení, že současný vliv sluneční aktivity je malý (Feulner trval na tom, že je to pouhých 0,1 K) s poukazem na nejnovější zjištění (Shapiro et al 2011). Upozornil, že nárůst TSI od Malé doby ledové do současnosti je možná 6 krát vyšší než předpokládá AR4. Rovněž byl zmíněn článek z ledna 2010 od Solomonové, kde ochlazení posledních 10 let má co dělat s 10% úbytkem vodních par ve stratosféře.

Rovněž se poukazovalo na to, že GISS při generování „globální teploty“ vykazuje teploty Arktidy, i když tam nikde neexistují téměř žádné měřící stanice, což platí rovněž pro Antarktidu.

Dr. Rainer Link rovněž poukázal na to, že teplotní oscilace oceánů jako AMO, PDO, El Nino atd. se do modelů mj. také nezapočítávají, a tak je ty modely nemohou předikovat. Avšak Dr. Rahmstorf měl námitky. Dr. Feulner vysvětlil své tvrzení, že ve střední hodnotě recentních globálních teplot nelze rozpoznat trend poklesu, protože to nedovoluje pohled na krátké období kratší než 30 let. Klimatické modely neměly dostatečně jemné rozlišení, aby to umožnily. EIKE s tímto hlediskem nesouhlasilo s poukazem na veřejně dostupná data jako od Hadley Center a UEA, která od roku 1998 nevykazují žádný nárůst teplot. Ačkoliv je správně, jak říká i EIKE, že se používá jako klimatických referenčních hodnot nejméně 30 let, je třeba si povšimnout, že až dosud používané modely nedovedou přiměřeně reprodukovat posledních 10 – 15 let.

 

„Slunce a klima“

Pak ve 2:20 h odpoledne svou prezentaci zahájil Dr. Weber „Slunce a klima“ (viz její krátká verze https://www.eike-klima-energie.eu/fileadmin/user_upload/Bilder_Dateien/EIKE_PIK_Kolloquium_20.4.11/Weber%20PIKKuzfW.pdf ). V krátké první části ukázal očekávané nasycení atmosféry CO2. Dnes zůstává asi 50% antropogenicky emitovaného CO2 v atmosféře v důsledku rovnováhy, která mezi atmosférou a oceánem existuje. Pak Dr. Weber uvedl výslednou diferenciální rovnici, která vede k exponenciálnímu nasycení absorpce atmosférického CO2 v nejjednodušším modelu s konstantními emisemi CO2. Při přibližně 4 ppm ročních emisí CO2, což je tolik, kolik toho dnes je, je nasycení při asi 500 ppm CO2. Weber rovněž poukázal na to, že ve vědě je obyčejem, použít pro veřejné předvedení nejjednoduššího modelu a pak diskutovat o následných úzkých místech a korekcích. Nezbytné korekce a omezení modelu se pak přidají.

V hlavní části této prezentace se Dr. Weber podíval na nepřímý vliv aktivity slunce na klima, jež způsobilo až 20% snížení kosmického záření pomocí slunečního magnetického pole, což následně vedlo k nárůstu slunečního osvitu, který na zem dopadá. Tyto trendy, které Weber zjistil z dat o slunci z minulosti, zpochybnil v jistém článku Dr. Feulner (PIK). Pak se prezentace hlavně zabývala kvalitou analýz na obou stranách. Dr. Weber měl k dispozici bohužel pouze předběžnou a nejasně formulovanou verzi Feulnerova článku a v důsledku toho pan Weber předpokládal u pana Feulnera technickou chybu. Což mělo za následek nedorozumění, ale nakonec bylo obvinění z technické chyby vyjasněno. Bylo odsouhlaseno, že konečnou verzi Feulnerova článku podrobně prodiskutují s Dr. A. Hempelmannem, který na tomto poli s Weberem začal spolupracovat.

 

„Klimatická citlivost k CO2“

Následně Dr. Rainer Link provedl prezentaci o „Klimatické citlivosti k CO2“ (viz krátkou verzi https://www.eike-klima-energie.eu/fileadmin/user_upload/Bilder_Dateien/EIKE_PIK_Kolloquium_20.4.11/Link%20110425%20Klimasensitivit%C3%A4t%20des%20CO2.pdf  ) začínající dobře známým rčením o vědě: „Každá teorie se ve vědě přijímá pouze, pokud je potvrzena pozorováním. Jednoduché pozorování, které teorii odporuje, postačuje, aby ji vyvrátilo. V modelu postulovanou pozitivní zpětnou vazbu vodních par, která je kritickou esencí alarmistických předpovědí o nárůstu teplot, nelze potvrdit jediným pozorováním. Naopak byla mnohokrát vyvrácena.“ Horkou skvrnu uprostřed horní troposféry v tropických oblastech nebylo možno najít ani stovkami balónových měření. To tudíž vylučuje možnost, že by se klimatický systém dostal mimo kontrolu kvůli CO2 a následné kladné zpětné vazbě vodních par. To má rovněž dopad na tzv. 2°C cíl. Link vypočetl, že nárůst teplot ze zdvojnásobení CO2 maximálně na 1,6 K; je to ovšem pravděpodobně významně méně (citoval Lindzena, Paltridge, Hardea a další). Není tudíž žádný důvod pro klimatický alarmismus. Kontroverzní diskuse k Dr. Linkovi se účastnili Dr. Schellnhuber, Dr. Rahmstorf, pan Puls, Ditrich a Dr. Huber. Dr. Rahmstorf poukázal na to, že doby ledové by nešlo vysvětlit samotnými Milankovičovými cykly a musely být způsobeny i CO2 vyvolanou zpětnou vazbou vodních par, nemohl však dodat důkazy. Nárůst teplot po každé době ledové není důsledkem vyšších koncentrací CO2, ale spíše jsou vyšší koncentrace CO2 důsledkem oteplení oceánů. Argumenty předložené Dr. Linkem se účastníků z PIK nedařilo přesvědčivě vyvrátit.

 

„Extrémní počasí a hladiny moří“

Po přestávce na kafe udělal prezentaci meteorolog Kalus-Eckert Puls: „Extrémní počasí a hladiny moří“ (viz dlouhá verze prezentace - https://www.eike-klima-energie.eu/fileadmin/user_upload/Bilder_Dateien/EIKE_PIK_Kolloquium_20.4.11/Puls4L.PIK.Klima.pdf  ). Pan Puls povídal o tom, jak je v posledních 10 letech veřejnost bombardována četnými a občas absurdními varováními o počasí a klimatu. Tato varování se zaměřují na vytváření dojmu již nastupující klimatické katastrofy. Navíc: Výsledky z klimatických modelů od klimatických institucí jsou často veřejnosti (médii i politiky!) prezentovány jako prognózy, aniž by se poukázalo na skutečnost, že jsou to pouze scénáře, které v sobě nesou obrovské nejistoty. Puls navrhl v analogii k Hamburské deklaraci o dlouhodobých předpovědích počasí, které dělají meteorologové, aby PIK a EIKE koncipovaly a odsouhlasily tak zvanou „Potsdamskou deklaraci“ s cílem ve spolupráci koncipovat zápis přímo se týkající falešných či přehnaných prohlášení v médiích. Ohledně tohoto návrhu od PIK nepřišla žádná odpověď a žádná zmínka o tom v závěru (Schellnhuber).

Pomocí grafů, vyobrazení, statistiky a citací od mnoha institucí ukázal pan Puls, že po 150 letech globálního oteplování nezjistili meteorologické agentury po celém světě žádné 100-leté trendy cyklón středních zeměpisných šířek, tropických bouří, tornád, záplav a dalších meteorologických událostí. Navíc za pomoci sérií měření hladin moří a satelitních dat ze svých vlastních institucí i od IPCC nebylo nikde zjištěno očekávané zrychlování nárůstu hladiny moří. Dr. Rahmstorf poznamenal, že existují i jiné datové sady. Puls s Rahmstorfem se dohodli, že si svá data vymění. Co se týče 100-letých trendů zadokumentovaných na německém pobřeží Severního moře K. E. Behrem (B., NIHK Wilhelmshaven) poukázal Puls v debatě s Dr. Kroppem, že Behre nebral v úvahu teplotu a že Behre detekoval zpomalení nárůstu hladiny moře během posledních 400 let, zvláště během 20. století.

 

Dlouhodobé časové řady globálních teplot

Dr. Horst – Joachim Lüdecke začal svou prezentaci „Dlouhodobé časové řady globálních teplot“ (viz  krátká verze https://www.eike-klima-energie.eu/fileadmin/user_upload/Bilder_Dateien/EIKE_PIK_Kolloquium_20.4.11/Lu__decke_Vortrags_zusammenfassung_PIK_110427.pdf ). Na začátku objasnil různé verze Mannovských teplotních rekonstrukcí posledních 1000 let. Dr. Lüdecke a další je označili za jasnou falsifikaci, zatímco Dr. Rahmstorf požadoval pro toto tvrzení důkaz. Byl pak odkázán na obsažnou práci McIntyra a McKitricka. A ta je velice dobře shrnuta v knize Andrew Montforda: Hokejková iluze – The Hockeystick Illusion  https://www.amazon.de/Hockey-Stick-Illusion-Climategate-Independent/dp/1906768358  

Jádro závěru studií Lüdeckeho a Ewerta – na základě obsažných statistických analýz, intenzivních autokorelací (přetrvávajících) v tisících teplotních řadách: „Na oteplení během 20. století není nic neobvyklého.“ Po propadu teplot během let před tím, došlo k převážně přirozeně způsobenému oteplení, když odstraníme vliv člověkem způsobených městských tepelných ostrovů. Je snadno rozpoznatelné. Během posledních 2000 let lze pozorovat podobná a častá období ještě výraznějších fluktuací. Všechny byly způsobeny přirozeně. Do živé diskuse, která následovala, se zapojili jak Dr. Schellnhuber tak Dr. Kropp. Dr. Schellnhuber poznamenal, že článek citovaný Dr. Lüdeckem (jehož byl Schellnhuber sám spoluautorem a potvrzující absenci oteplování) byl článkem, v němž byl Dr. Kropp vedoucím projektu u University v Giessenu. Dr. Schellnhuber poznamenal, že výsledek nebyl v žádném smrtící zásah (sloužící jako jasný důkaz proti CO2 způsobenému oteplování?). Dr. Rahmstorf dodal, že tato statistika byla „slepá“ k fyzice. To Dr. Lüdecke a Dr. Link odmítli. Dr. Kropp pak poukázal, že metoda, které bylo použita, je pořád ještě ve vývoji.

 

Souhrn

Je zjevné, že účastníci byli na základě faktů z větší části ve shodě na absenci nárůstu extrémního počasí, jelikož to v obsahu svým promluv PIK nezpochybňoval. Metody, jakými byla tato fakta vyhodnocena, se ovšem liší. Zatímco účastníci z EIKE pokládají za bezpodmínečnou prioritu do fyzikální měření, výzkum klimatických dopadů musí kvůli orientaci v budoucnosti spoléhat na modelové výpočty. Bylo by žádoucí, kdyby tyto rozdíly u obecně neinformované veřejnosti vešly ve známost. K pravdivému informování laiků vůbec nepomůže, když vědci činí populární prezentace, v nichž se podávají reportáže o nárůstu katastrofických extrémů počasí, které se v rozporu s naměřenými skutečnostmi připisují antropogenické klimatické změně.

 

Závěr: Poděkování a pozvání na oplátku:

Za hosty vyjádřil poděkování pan Limburg za otevřenou diskusi a to, že by s potěšením v debatě pokračovali, jelikož z hlediska EIKE byla zvláště přínosná. Mr. Limburg pozval kolegy z PIK na řádné shromáždění koncem letošního léta – proti čemuž nepadla žádná námitka.

Konference byla zakončena krátkým proslovem Dr. Schellnhubera až někdy po plánovaném čase v 5:50 h odpoledne. Poděkoval účastníkům za jejich práci a za téměř vždy věcnou diskusi. Rovněž poznamenal, že předpokládá, že na chystané tiskové konferenci se budou k PIK chovat fér. V odpovědi na pozvání pana Limburga, aby se jí zúčastnil pan Schellnhuber odmítl, jelikož se musí zúčastnit jiných soukromých záležitostí, ale jmenoval několik svých kolegů, aby se zúčastnili.

Michael Limburg EIKE

 

Překlad z němčiny do angličitny: P. Gosselin

Překlad do češtiny: M.Pavlíček
———————————————————————–

Několik dodatečných poznámek P. Gosselina: Michael Limburg mě informoval, že vědci z PIK odmítli pozvání EIKE, aby pokračovali ve výměnách. A je to pro PIK docela příznačné, že měli námitky a odmítali přítomnost médií a vyjádřili svou rezervovanost k tomu, že EIKE poté uspořádal tiskovou konferenci.

Ze zprávy lze získat dojem, že PIK vkládá spoustu víry do klimatických modelů a je podezíravá k pozorováním, která nejsou v souladu s modely. Ve skutečné vědě by člověk měl být podezíravý k modelům, které nejsou v souladu s pozorováními ze skutečného života. Michael Limburg rovněž ve svém e-mailu dodal:

„Vědecká pozice a schopnosti vědců PIK byla během tohoto setkání dost slabé. Kdykoliv museli souhlasit s tím, že pozorování nevykazují žádný zvláštní nárůst ani u extrémního počasí, ani u teplot ani u hladin moří atd., tak uváděli: ‚Ale naše modely ukazují…‘“

Že by jejich věda měla být slabá by nemělo být žádným překvapením. Co jiného lze čekat od vědy, která ignoruje pozorování a spoléhá na modely?